Szukaj

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

www.mistis.store

(„Regulamin”)

§1 . Postanowienia ogólne i definicje

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą: mistis store („Sklep Internetowy”). Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy sprzedaży na odległość zawartej przez Kupującego ze Sprzedającym („Umowa Sprzedaży”).

2. Skuteczne złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym („Zamówienie”) możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu w ramach procedury składania Zamówienia.

3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.mistis.store.

4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Adrianę Stec prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Adriana Stec Mistis wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, nr REGON 380973716, nr NIP 5213836759, pod adresem ul. Korczaka 15a 05-800 Pruszków („Sprzedający”).

5. Kupującym jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym oraz posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej.

6. Kupujący i Sprzedający zwani będą w dalszej części Regulaminu łącznie „Stronami” a z osobna „Stroną”.

7. Przez „Konsumenta” należy rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, o której mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego.

8. Przez „Produkt” należy rozumieć dostępną w Sklepie Internetowym rzecz ruchomą będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym.

9. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10. Strony Umowy Sprzedaży wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami.

11. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

12. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia Produktów. Ponadto dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakości i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych Produktów. Rozmieszczenie wzorów na Produktach w rzeczywistości może w nieznacznym stopniu różnić się od projektów rozmieszczenia, prezentowanego na zdjęciach w Sklepie Internetowym.

13. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) lub walucie euro (EUR) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT), ale nie zawierają opłaty za dostawę. O łącznej cenie (wraz z podatkami) Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych ewentualnych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w katalogu Produktów, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach internetowych Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji, z zastrzeżeniem poszanowania praw Konsumentów. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Sklepu Internetowego i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.

§2. Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.mistis.store. Składając Zamówienie, należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza Zamówienia zamieszczonego w Sklepie Internetowym.

2. Do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą formularza Zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego w Sklepie Internetowym.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego złożenie, a następnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie złożenia Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym.

3. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu Produktu wolnego od wad. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży kończą się w momencie odbioru Produktu oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

4. Dowodem zakupu Produktu jest e-mail potwierdzający zakup Produktu na stronie www.mistis.store, wysłany na adres e-mail, który Kupujący podał podczas składania zamówienia.

5. Sprzedający niniejszym informuje, zaś Kupujący przyjmuje do wiadomości, że na żądanie Kupującego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, Sprzedający wystawia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania:

  • fakturę, jeżeli Kupujący jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
  • rachunek, jeżeli Kupujący nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

6. Należność za Produkty oraz koszt dostarczenia przedmiotu Zamówienia uiszczane są poprzez system płatności 'Płatności Shoplo' świadczone przez BlueMedia S.S. oraz kartą w systemach:

- Visa

- Visa Electron

- MasterCard

- MasterCard Electronic

- Maestro

7. Dostawa Produktu odbywa się w określony w Zzamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza kurier (UPS). Przesyłka zostaje wysłana w terminie do 14 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty całości ceny oraz kosztów dostarczenia na rachunku bankowym Sprzedającego. Po nadaniu przesyłki przez Sprzedającego Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail o nadaniu przesyłki z Produktem do Kupującego na adres e-mail Kupującego podany przy składaniu Zamówienia.

8. Koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie www.mistis.store.

§3. Reklamacja zakupionego Produktu

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

7. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy Umowy Sprzedaży ogranicza się do rzeczy wadliwych.

8. Konsument, zgłaszając reklamację, powinien przesłać na adres e-mail: returns@mistis.store skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia reklamacyjnego, dowód zakupu Produktu (wydrukowany i zeskanowany e-mail potwierdzający zakup w sklepie www.mistis.store) oraz dane do przelewu (imię, nazwisko / firma, adres, numer rachunku bankowego) a następnie przesłać zakupiony Produkt na poniższy adres: Mistis, ul. Korczaka 15, 05-800 Pruszków (prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku „REKLAMACJA”.

9. Oświadczenie reklamacyjne powinno zawierać: nazwę oraz/lub opis produktu, numer Zamówienia, dane Konsumenta (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail oraz adres), wraz z dokładnym opisem wad fizycznych reklamowanego Produktu.

10. Sprzedający zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Konsumenta z tytułu rękojmi za wady Produktu.

11. Jeżeli nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana Produktu na nowy, Sprzedający poinformuje Konsumenta o możliwej wymianie na inny towar Produkt o tożsamych parametrach.

12. Po otrzymaniu przesyłki, Konsument powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela (kuriera lub reprezentanta Poczty) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Konsumenta i doręczyciela.

13. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia Produktu pod podany w pkt. 8 powyżej adres.

14. Jeżeli reklamacja jest rozpatrzona pozytywnie, Konsument dostanie przelew obejmujący cenę Produktu oraz koszty przesłania Produktu do Sprzedającego w terminie do 14 dni roboczych.

§4. Zwrot i wymiana zakupionego Produktu

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu bez podawania przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

2. Konsument, zwracając Produkt, powinien przesłać Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz przesłać Produkt, zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi: e-mail: returns@mistis.store, Mistis ul. Korczaka 15, 05-800 Pruszków (prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku – „ZWROT”). Oświadczenie powinno zawierać nazwę adresata (Mistis), informację co do odstąpienia od umowy, numer zamówienia i datę zamówienia/odbioru, imię i nazwisko Konsumenta, adres Konsumenta, podpis Konsumenta oraz datę. Oświadczenie Konsumenta może zostać także złożone zgodnie ze wzorem formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (Załącznik numer 2 do Ustawy o prawach konsumenta).

3. Konsument powinien wysłać Produkt, który chce zwrócić lub wymienić razem z nieuszkodzonymi metkami oraz plombą sznurkową. Produkty powinny posiadać przypięte metki oraz oryginalne opakowanie.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, na zasadzie wskazanej w ust. 1, zarówno Sprzedający jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej Strony na mocy zawartej Umowy Sprzedaży.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Sprzedaży na podstawie ust. 1 powyżej Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.

7. Konsument za zgodą Sprzedającego może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wymienić go na inny. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: contact@mistis.store. W takiej sytuacji postanowienia niniejszego Regulaminu stosuję się odpowiednio, a w szczególności zawarte w § 4 pkt. 2, 3 oraz 5 powyżej.

8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

i) zawartej w drodze aukcji publicznej.

§5. Ochrona danych osobowych. Obowiązek informacyjny (RODO).

1. jego dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej 'RODO') oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz.1000);

2. administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego jest Adriana Stec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Adriana Stec Mistis wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, nr REGON 380973716, nr NIP 5213836759, ul.Korczaka 15a, 05-800 Pruszków. Kupujący może się skontaktować z administratorem pod adresem e-mail: contact@mistis.store lub numerem telefonu: 607 583 560 lub pod adresem prowadzonej działalności gospodarczej.

3. dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w następujących celach oraz przez następujący czas:

a) w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania Umowy Sprzedaży;

b) w celu rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

c) w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową Sprzedaży na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, przez okres przedawnienia roszczeń lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

d) w celu archiwizowania dokumentów w tym dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w zakresie dokumentów, których okres przechowywania jest regulowany przepisami prawa; art. 6 ust.1 lit f RODO - w zakresie danych przechowywanych przez okresy niezbędne dla dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;

e) jeżeli Kupujący wyraził zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

4. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane następującym odbiorcom:

a) podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową;

b) podmiotom umożliwiającym Stronom dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na postawie przepisów prawa;

e) podmiotom wspierającym działalność Administratora na jego zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów, w tym IT i podmiotom wykonującym usługi doradcze, księgowo - podatkowe lub prawne, audytorskie.

5. Kupujący ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw Kupujący powinien skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: contact@mistis.store lub pisząc listownie na adres: ul.Korczaka 15, 05-800 Pruszków, z dopiskiem 'DANE OSOBOWE'.

6. Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

8. Dane osobowe Kupujących nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

9. Przekazane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Kupującego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

§6. Postanowienia końcowe

1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym - wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: contact@mistis.store.

2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.

3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów